Organisering

Skui og Emma Hjorth Skolekorps

Funksjon

Ansvarsområde

Aktiviteter

Kontakt mot

Årsmøtet

Styringsdokument og organisering

Aktivitetsplan

Styremøter

Kvalitetssystemet

Overordnet økonomi

Arbeidsgiveransvar for dirigentene

Julekonsert

17. mai 

Aurdalstur

Valgkomité

Skolene

Dirigenter (arbeidsgiver)

Nestleder


Kontakt mot kommunen

Søknader om økonomisk støtte

NMF-kontakt og rapportering

Mesterskap 

Konserter


Innkjøp av instrumenter 

Oversikt over instrumenter

Instrumentrotasjon

Vedlikehold og reparasjoner

Instrumenter til arrangement og turer

Har nøkkel til Skui skole

I samarbeid med undervisningsansvarlig og dirigenter, fordeling av instrumenter til nye aspiranter.


Rigg-gruppa

Dirigenter (musikalsk)

Regnskap

Budsjett

Fakturering av kontingent, undervisning og egenandeler

Årsmøtet: Budsjett og regnskap

Lønninger

Bestillinger

Post/postnøkkel

Dugnad: Juletrær

Dugnad: Søppelplukking

All felles informasjon eksternt og til foreldre/musikanter.

- Epost

- Nettsider 

- Facebook

- Facebook gruppe

Referater fra styremøter

Årsmøte: Årsrapport

Oppfølging av politiattester 

Adm. av elektronisk dokumentarkiv

Oppstartsseminar

Ansvarlig for all undervisning.

Kontakt med Kulturskolen

Skaffe instruktører ved behov

Årlig møte med Kulturskolen/ instruktører 

Korpslister 

Korpsforum

I samarbeid med materialforvalter og dirigenter, fordeling av instrumenter til nye aspiranter.

Vervekampanje

Rekrutteringskonsert

Hovedkorpset 

Vaktlister for styret og HK foreldre

Terminliste HK

Følge korpset på spilleoppdrag/turer

Løpende kontakt med musikantene

Valg og oppfølging av tillitsvalgte

Primærkontakt dirigent HK

Sosiale aktiviteter

Utdeling av årsstjerner

Vinterseminar

Marsjøvelser (HK)

17. mai (HK)

Hovedkorpstur

Julebord for de eldste

Aurdalstur

Aspirantkorpset

Juniorkorpset

Informasjon til Asp/JK foreldre

Vaktlister for Asp/JK

Terminliste Asp/JK

Oppstart for aspirantene

Sosiale aktiviteter

Primærkontakt dirigent Asp/JK

Foreldremøter

Marsjøvelser (JK)

17. mai (JK)

JK-tur

Mesterskap

Krav om politiattest i Skui og Emma Hjorth skolekorps


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. oktober 2009.

 

I Skui og Emma Hjorth skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Søknad om politiattest må fylles inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Her må det legges ved en beskrivelse av formålet, og denne fås fra styreleder. Politiet sender så attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Denne attesten må så forevises til informasjonsansvarlig, som registrerer dette. Attesten er personlig og skal ikke lagres hos korpset.

 

Informasjonsansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skui og Emma Hjorth skolekorps