Organisering

Funksjon

Ansvarsområde

Aktiviteter

Kontakt mot

Styringsdokument og organisering

Kvalitetssystemet

Overordnet økonomi

Arbeidsgiveransvar for dirigentene

Kontakt mot kommunen

Oppfølging av politiattester

Korpsforum

Styreportalen NMF (forsikring og rapportering)

Drift av systemer:

- Epost og nettside (one.com)

- Facebook side og gruppe

- Instagram

- OneDrive

- Spond

- Styreportalen


Årsmøte

Styremøter

Aurdalstur

Valgkomité

Rekrutteringskomite

Skolene

Dirigenter (arbeidsgiver)

Innkjøp av instrumenter

Søknader om økonomisk støtte

Oversikt over instrumenter

Instrumentrotasjon

Vedlikehold og reparasjoner

Instrumenter til arrangement og turer

Har nøkkel til Skui skoleRigg-gruppa

Dirigenter (musikalsk)

Regnskap og Budsjett

Fakturering av kontingent og egenandeler

Post/postnøkkel


Dugnad: Juletrær

Dugnad: Søppelplukking

All felles informasjon eksternt og til foreldre/musikanter.

Referater fra styremøter

Årsrapport til årsmøtet

Adm. av elektronisk dokumentarkiv


Krav om politiattest i Skui og Emma Hjorth skolekorps


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. oktober 2009.

 

I Skui og Emma Hjorth skolekorps blir ordningen håndtert på følgende måte:


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Søknad om politiattest må fylles inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest. Her må det legges ved en beskrivelse av formålet, og denne fås fra styreleder. Politiet sender så attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Denne attesten må så forevises til informasjonsansvarlig, som registrerer dette. Attesten er personlig og skal ikke lagres hos korpset.

 

Informasjonsansvarlig har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.


Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Skui og Emma Hjorth skolekorps